Bytové družstvo Revoluční 1833/4 Litoměřice

Sídlem družstva je bytový dům na stejné adrese, která je uvedena v názvu.

Ustavující schůze družstva se konala 8.2.2002 a zúčastnilo se jí 30 členů, kteří jsou vedeni jako členové zakládající.

Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.Labem proběhl dne 11.5.2002, což je i datum, ke kterému družstvo oficiálně vzniklo. Družstvo je zaneseno v oddíle druhém, vložka 616.

IČ:25446924, DIČ:CZ25446924

kontaktní adresa:
Bytové družstvo
Revoluční1833/4
41201 Litoměřice

email:bytak.revolucni1833@gmail.com

GDPR

Nařízení vlády 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-"GDPR") s účinností od 25.5.2018 dopadá i v některých aspektech na naši korporaci.

Vždy jsme dbali na respektování zákonných norem, včetně příslušných norem Evropské unie. V rámci implementace GDPR jsme proto nechali naši korporaci podrobit externímu právnímu a IT auditu ze strany renomovaných odborníků. Jejich doporuční jsme pak promítli do naši vnitřní struktury, stejně jako jsme i zajistili nezbytné proškolení našich zaměstnanců.

S cílem zvýšit transparentnost zpracování osobních údajů pak budou v rámci naší korporace jednotně aplikována Závazná interní pravidla pro zpracování osobních údajů dotčených fyzických osob ("Pravidla"), jejíž znění je dostupné zde. V rámci pravidel jsou pak k nalezení mimo jiné i zásadní informace týkající se katalogu práv dotčených fyzických osob.